Dyrektywa azotanowa – (strefa OSN)

Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie
ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym
przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych

Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów.

W związku z wdrażaniem także w Polsce Dyrektywy Azotanowej wyznaczono tzw. wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Opracowano także programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych.

Nasze usługi: sporządzanie planów nawożenia i bilansów azotu