Kategoria: Informacje

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt – IRZ

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE. Na System IRZ obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy: Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych), Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło,… Czytaj więcej »

Program azotanowy

Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów. W związku z wdrażaniem także w Polsce Dyrektywy Azotanowej… Czytaj więcej »

Zasada wzajemnej zgodności (Cross-compliance)

Wymogi cross-compliance zostały podzielone na trzy obszary: Obszar A, który obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego Obszar B, obejmujący: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin Obszar C, w którym zawiera się: Dobrostan zwierząt Nasze usługi: sporządzanie ocen oraz planów dostosowania gospodarstw do wymogów Cross Compliance

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-20)

link do info o PROW 2014-20 na stronie www.arimr.gov.pl Nasze usługi: sporządzanie wniosków o pomoc z udziałem funduszy Unii Europejskiej przede wszystkim w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Restrukturyzacja małych gospodarstw Ułatwienie startu młodym rolnikom Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych