Nowe nabory wniosków

  • Od 30 grudnia 2019r do 28 stycznia 2020r rolnicy mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jednym z warunków przyznania pomocy jest prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.Pomoc w maksymalnej wysokości 100000zł przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495), zwanym dalej „programem działań”, dotyczących warunków przechowywania:
    • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
    • kiszonek, lub

    b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.