Nowe nabory wniosków

  • Od 28 grudnia do 25 lutego 2019 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Osoby starające się o takie wsparcie powinny być ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUSWysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi:
    • 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej;
    • 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.